Kategoriler
Ceza Avukatı Genel

Suç İşleme tahrik Suçu TCK 214

“Suç işlemeye tahrik” başlıklı 214 üncü maddesinde; “(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır” denilmektedir.

Suç işlemeye tahrik başlıklı 214 üncü maddede iki ayrı suç düzenlenmektedir: Suç işlemeye tahrik (m.214/1) ve halkı birbirini öldürmeye tahrik (m. 214/2) , 214 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında ise tahrik konusu suçların işlenmesi halinde tahrik eden kişinin bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Korunan Hukuki Değer

Suç işlemeye tahrik suçu işlendiğinde toplumdaki belirsiz sayıda ki kimselerin bu suçu işlemesi ihtimali doğar ancak bu kişilerin kimler olduğunun tespiti çoğu zaman mümkün olmaz.

Suç işlemeye tahrik olma ihtimali olan kimselerin tespiti mümkün olmadığı için tahrik olunan suçun işlenip işlenmeyeceği, işlenecekse ne zaman işleneceği de çoğu zaman bilinmeyecektir.

Bu nedenlerle anılan suçun işlenmesi ile kamu düzeni ve toplumun huzuru, dirlik ve düzen içinde yaşamasının önüne geçilmiş olur. O halde bu suçla korunan hukuki yarar toplum düzeninin dolayısıyla kamu barışının korunmasıdır.

Fail

Suçun faili herkes olabilir.

Mağdur

 Suçun mağduru bütün toplumdur.

Suçun mağduru belirli kimselerden ve belirli sayılardan oluşmayan bütün toplumdur.

Fiil

214 üncü maddede yer alan her iki suç tipi de, tehlike suçu olup, tamamlanmaları için tahrik konusu suçların işlenmiş olması gerekmez. Bu suçlar, kamu barışı açısından büyük bir tehlike ifade ettiği için, iştirak ilişkisinden bağımsız, müstakil suç olarak  düzenlenmiştir. Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir

Suç işlemeye tahrik fiilinin maddi unsurunu, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak oluşturmaktadır.

İkinci fıkrada düzenlenen suçun maddi unsuru, halk kesimlerinin silâhlı şekilde birbirlerine karşı öldürmeye tahrik edilmesidir. Suç halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmekle tamamlanır. Suçun tamamlanabilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez. Belirli kişilerin öldürülmesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde çözülmesi gerekir.

Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçları, ses kayıt bantları, plak, film, gazete, mecmua ile sair basın aletlerliyle veya elle yazılıp çoğaltılarak yayınlanan veya dağıtılan yazılar ile ya da umumi yerlerde levha ve ilan asmak suretiyle olursa, yukarıdaki bentler uyarınca suçlu hakkında tayin olunacak ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. Para cezası hükmolunacak hallerde bu ceza suçun nevine göre yedibinbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası olmak üzere tayin olunur.

Manevi Unsur

 Tck 214’te düzenlenen suça tahrik suçu, ancak kastla işlenebilen. Yani bilerek ve isteyerek işlenebilen bir suçtur.

Anılan bu suçun taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır.

Yaptırım

Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Tck 214’te düzenlenen her iki suçunda takibi re’sen olup, şikayete bağlı değildir.

Birinci fıkradaki suç için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi iken, ikinci fıkradaki suçun ceza üst sınırından dolayı Ağır Ceza Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise tahrikin yapıldığı yer mahkemesidir.

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu

Kategoriler
Ceza Avukatı Genel

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu TCK 213

Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun silâhla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, kullanılan silâhın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir”

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu 5237 sayılı TCK’nun “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” başlıklı 213 üncü maddesinde düzenlenmektedir.

Korunan Hukuki Yarar

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile korunan hukuki yarar; halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlığı ya da malvarlığıdır.

Maddi Unsur

Suçun maddi unsurunu, halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunmak oluşturmaktadır.

 Suç için belirli kişi veya kişilerin değil, gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır.

Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir.

Tehdit sebebiyle halkta meydana gelecek telaş hali değişik derecelerde olabilir. Bu sebeple madde metninde endişe, korku ve panik kelimeleri kullanılmıştır. Ancak suçun tamamlanması için endişe, korku ve paniğin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz.

Tehdidin objektif olarak böyle bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. Fiil tehlike suçu niteliğinde olduğundan suçun teşekkülü bakımından herhangi bir  zararın doğmuş olması da şart değildir.

Geleceğe dair söylenmemiş şeyler bu suçu oluşturmayacaktır.

Yine kişinin kendi iradesindeki olmayan sözler sarfetmesi bu suçu oluşturmaz. Örneğin kamuya açık bir alanda eğer benim dediklerimi yapmazsanız, başınıza dolu yağdıracağım gibi ifadeler bu suçu oluşturmamaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 213. maddesi gerekçesinde tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olmasının gerekliliği hususuna yer verilmiş ise de, bu ifade kanun maddesi ile uyumlu bir içeriği yansıtmamakta, madde metninde açıkça “halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunma” eylemi düzenlenmektedir.

Fail

Suçun faili herhangi biri olabilir.

Mağdur

Suçun Mağduru yine herkes olabilecektir. Yani mağdur tüm toplumdur.

Manevi Unsur

 Bu suç yalnızca kastla işlenir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Suçun oluşması için suçu işleyende halk arasında korku ve panik yaratma amacının mevcut olması gerekmektedir.

Suçun Nitelikli Halleri

Bu suçta iki adet nitelikli hal düzenlenmiştir.

İlki bu m213’teki suçun silahla işlenmesidir. M.218’de düzenlenen suçların basın yayın yolu gerçekleştirilmesi halinde de yine bu suçun nitelikli halinin meydana geldiğinden bahsedilecektir.

Kovuşturma, Soruşturma, Görevli Mahkeme

 Bu maddedeki iki suçunda takibi re’sen gerçekleştirilir. Şikayete tabi değildir.

Bu suçta görevli mahkeme AsliyE Ceza Mahkemesidir. Ancak suç basın yayın yolu ile gerçekleşirse acele işlerden sayılır.

Yetkili yargı mercii ise, halk topluluğunun bulunduğu yer değil, alenen tehdit edildiği yer merciidir.

Yaptırım

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun silâhla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, kullanılan silâhın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir” denilmektedir .

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu