Kategoriler
Ceza Avukatı Genel

Hayasızca Hareketler Suçu TCK 225

Bu suçun diğer bir ismi teşhircilik suçudur. teşhircilik suçu, kişinin açık bir şekilde cinsel ilişkide bulunması veya teşhircilik yapması ile oluşur. Bu nedenle, pratikte bu suçun bir diğer ismi de alenen cinsel ilişkide bulunma suçu olarak adlandırılmaktadır.

Madde 225 – (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Genel Bilgi

Bu suçun diğer bir ismi teşhircilik suçudur. teşhircilik suçu, kişinin  açık bir şekilde  cinsel ilişkide bulunması veya teşhircilik yapması ile oluşur. Bu nedenle, pratikte bu suçun bir diğer ismi de alenen cinsel ilişkide bulunma suçu olarak adlandırılmaktadır. 

Hayasızca hareketler suçu, “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir.

Suç ile Korunan Hukuki Değer

Toplumsal ahlak ve utanma duygusudur.

Nitekim kanun koyucu maddenin gerekçesinde “madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır.” Şeklinde madde ile korunması amaçlanan hukuki değeri açıklamıştır.


Hayasızca Hareketler Suçu, hem teoride hem uygulamada bazı suçlarla karıştırılabilmektedir.

 Dolayısı ile  karıştırılmaması gereken suçların sıralanması yerinde olacaktır.

İlk olarak Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan farklıdır, o suç bu kadar cinsel içerikli değildir, edebi ihlal etmeyen toplumsal kurallara aykırılık söz konusudur.
Madde 123 – (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma)

Bir diğer karıştırılabilecek suç ise cinsel taciz suçu ile ilişkisidir. Zira Hayâsızca hareketler belli bir kişiyi hedef alarak yapılırsa cinsel taciz suçu oluşur.

Maddî Unsur:

1-Fiil: 
Alenen, açıkça, cinsel arzuların tatminine yönelik olan, ahlaka, terbiye ve nezaket kurallarına aykırı, edep duygularını inciten davranışlardır.

a) Alenen cinsel ilişkide bulunma: 

 Cinsel ilişki: İki kişi arasında rızaya dayalı birleşme. Suç fiilinin tamamlanması için birleşmenin tamamlanması gerekmez.
 Aynı cinsler arasında ya da normal-anormal olabilir. Hayvanla ya da şiddet-tehdit kullanılarak gerçekleştirilen ilişkiler bu kapsamdadır.

b) Teşhircilik:

Cinsel nitelikte olan, cinsel organla yapılan ya da cinsel organın dâhil olduğu davranışlardır.

Kişinin cinsel tatmine ulaşabilmek için cinsel organını görmek istemeyen kişilere göstermesi teşhircilik eylemini oluşturmaktadır

Açıkça tuvaleti yapmak, Hayasızca Hareketler suçu kapsamına girmeyip, Kişilerin huzur ve sukununu bozma suçu kapsamında değerlendirilir. Bu doğrultuda 2004 yılında Yargıtay kararı vardır. Alkollü sanığın gece 03.15 sıralarında işlek olmayan yol kenarına sıkışması nedeniyle idrar yapma eyleminde, atılı suçun teşhir ögesinin oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle TCY.nın 225. maddesi uyarınca hayasızca hareketler suçu nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır

Yine öpüşme Hayasızca Harektler veya Teşhircilik suçunu oluşturmaz. Ama öpüşme yanında başka cinsel içerikli fiiller de varsa suçun oluşabileceğinden bahsedilecektir.

Aleniyet önemli bir unsurdur, gerçekleşmeden suç oluşmaz. Aleniyet şartının oluştuğundan bahsedebilmek için sadece duymak değil gözle de görmek gerekmektedir.
Yerin niteliği, aleniyetin kabulü açısından önemsizdir. Özel bir mahalde de başkalarının algılayabileceği şekilde hayâsızca harekette bulunulabilir.

Fail

Suçu herkes işleyebilir. Herkes bu suçun faili olabilir.

Manevî unsur

m.225’teki bu suç ancak kast ile işlenebilir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Bilerek ve isteyerek rıza ile eylemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Kovuşturma ve Soruşturma

Kovuşturma re’sen yürütülür.


Yaptırım

 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Genel ceza hukuku bilgilerimizden yola çıkarak bu suç için tck m.50’nin uygulanabileceğini söylemek mümkün olacaktır.
Teşhircilik veya alenen cinsel ilişkide bulunma suretiyle hayasızca hareketler suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası şartları varsa adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Hayasızca Hareketler Suçunda Görevli Mahkeme

Teşhircilik veya alenen cinsel ilişkide bulunma suretiyle hayasızca hareketler suçu nedeniyle yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Yakın Tarihli Yargıtay Kararı:

T.C YARGITAY 14. Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 15101 Karar: 2014 / 9605 Karar Tarihi: 09.09.2014

HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA SUÇU – SANIĞIN KAÇARKEN ARKASINI DÖNEREK PANTOLONUNUN FERMUARINDAN ÇIKARDIĞI CİNSEL ORGANINI MAĞDURA GÖSTERDİĞİ – EYLEMİN CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

Özet: Hırsızlık amacıyla mağdurun ikametinin alt katında bulunan pencere korkuluklarından mağdurun ikametine doğru tırmanan sanığın mağdur tarafından fark edilmesi üzerine kaçarken arkasını dönerek pantolonunun fermuarından çıkardığı cinsel organını mağdura göstermek şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 105, 225)

Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenip gereği düşünüldü:

Karar: Mağdurun aşamalardaki samimi anlatımlarına, dosya içeriğine ve kabule göre, hırsızlık amacıyla mağdurun ikametinin alt katında bulunan pencere korkuluklarından mağdurun ikametine doğru tırmanan sanığın mağdur tarafından fark edilmesi üzerine kaçarken arkasını dönerek pantolonunun fermuarından çıkardığı cinsel organını mağdura göstermek şeklindeki eyleminin TCK nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek TCK.nın 225. maddesinde düzenlenen hayasızca hareketlerde bulunma suçundan hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 09.09.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu