Kategoriler
Genel

Kayahan Hukuk Bürosu olarak İlkelerimiz

Kayahan Hukuk Bürosu olarak her zaman anayasamızda yer alan hukuk devleti , kuvvetler ayrılığı , yargı birliği ve tabi hakim ilkelerinin savunucularından olduk. En başta anayasamız olmak üzere ve mevcut her türlü mevzuatın adil ve hakkaniyetli karara gidebilme potansiyeli en başta bu ilkelerle vücut bulmaktadır.

Yine Yargımızın , bir karar verirken anayasada yer alan eşitlik ilkesine tam teslimiyeti de kararın adil olarak kabulü için önemli ve gereklidir. Zira herkes ; dil, ırk, köken, cinsiyet, cinsellik, yaş, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, dine ve inanca ilişkin görüş farkı gözetilmeksizin hukuk önünde ve hak aramada eşittir ve bu haktan eşit yararlanır.

         Bunun dışında Avukat Ozan Kayahan olarak savunduğum diğer önemli ilkelerden biri de Sözleşme Özgürlüğü ve Güvenliğidir.  Çünkü herkes; özgür iradesi ile dilediği sözleşmeyi kabul ederek imzalayıp, bu sözleşmenin icaplarının ifasını isteme hakkına sahiptir. Hiç kimse, sözleşmeden kaynaklanan borcunu ifa etmediği gerekçesiyle hapsedilemez.

         Adaletin yerine gelmesi için bulunması gereken en önemli üç haktan biri de Hak Arama Özgürlüdür. Her vatandaş , yasal yolları kullanark bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda iddia ve savunma ile dürüst ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Hak arama özgürlüğü kısıtlanması mümkün olmayan bir haktır.

         Adaletin tecellesine yardımcı olan diğer önemli ilke de Dürüstlük ve İyiniyet İlkesidir. Bu ilke de hakkını kullanan kişinin hem hakkını kullanırken hem de borçlarını yerine getirirken iyi ve doğru hareket etmesi gerekir. Yine hukukun meşhur bir ilkesidir ki “Bir hakkın kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez.” Yie hakların kazanılmasında ve hukuki bir sonucun gerçekleşmesinde iyiniyet esastır. Kişi; kendisinden beklenen dikkat ve özeni gösterdiği halde, hakkın kazanılmasını veya hukuki sonucun gerçekleşmesini engelleyen durumu bilmemeli ve bilmesi de gerekmemelidir. Bu durumda kişinin iyiniyeti korunur.

         Kazanılmış hak ilkesi de evrensel hukukta her alan kadim bir prensiptir. Bireyin hukuka uygun şekilde kazandığı hak korunur ve elinden alınamaz. Bir hakkın kullanılması için gerekli olan şartlar kaybedilmedikçe, hak sahibinin bu hakkı kullanımı engellenemez.

         Ceza hukukundaki en önemli ilkelerden biri de bir suçtan iki yargılama yapılmaz ve ceza verilemez. Herkes, bir suçtan, ancak bir defa yargılanabilir ve bir defa cezalandırılabilir. Bir insan, yargılandığı suçtan keyfi olarak tekrar yargılanıp cezalandırılamaz.

         Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz anlamına gelen suç ve cezada kanunilik ilkesi hukuk fakültelerinde ilk öğretilen temel prensiplerden birisidir.

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu