Kategoriler
Ceza Avukatı Genel

Suç İşleme tahrik Suçu TCK 214

“Suç işlemeye tahrik” başlıklı 214 üncü maddesinde; “(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır” denilmektedir.

Suç işlemeye tahrik başlıklı 214 üncü maddede iki ayrı suç düzenlenmektedir: Suç işlemeye tahrik (m.214/1) ve halkı birbirini öldürmeye tahrik (m. 214/2) , 214 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında ise tahrik konusu suçların işlenmesi halinde tahrik eden kişinin bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Korunan Hukuki Değer

Suç işlemeye tahrik suçu işlendiğinde toplumdaki belirsiz sayıda ki kimselerin bu suçu işlemesi ihtimali doğar ancak bu kişilerin kimler olduğunun tespiti çoğu zaman mümkün olmaz.

Suç işlemeye tahrik olma ihtimali olan kimselerin tespiti mümkün olmadığı için tahrik olunan suçun işlenip işlenmeyeceği, işlenecekse ne zaman işleneceği de çoğu zaman bilinmeyecektir.

Bu nedenlerle anılan suçun işlenmesi ile kamu düzeni ve toplumun huzuru, dirlik ve düzen içinde yaşamasının önüne geçilmiş olur. O halde bu suçla korunan hukuki yarar toplum düzeninin dolayısıyla kamu barışının korunmasıdır.

Fail

Suçun faili herkes olabilir.

Mağdur

 Suçun mağduru bütün toplumdur.

Suçun mağduru belirli kimselerden ve belirli sayılardan oluşmayan bütün toplumdur.

Fiil

214 üncü maddede yer alan her iki suç tipi de, tehlike suçu olup, tamamlanmaları için tahrik konusu suçların işlenmiş olması gerekmez. Bu suçlar, kamu barışı açısından büyük bir tehlike ifade ettiği için, iştirak ilişkisinden bağımsız, müstakil suç olarak  düzenlenmiştir. Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir

Suç işlemeye tahrik fiilinin maddi unsurunu, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak oluşturmaktadır.

İkinci fıkrada düzenlenen suçun maddi unsuru, halk kesimlerinin silâhlı şekilde birbirlerine karşı öldürmeye tahrik edilmesidir. Suç halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmekle tamamlanır. Suçun tamamlanabilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez. Belirli kişilerin öldürülmesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde çözülmesi gerekir.

Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçları, ses kayıt bantları, plak, film, gazete, mecmua ile sair basın aletlerliyle veya elle yazılıp çoğaltılarak yayınlanan veya dağıtılan yazılar ile ya da umumi yerlerde levha ve ilan asmak suretiyle olursa, yukarıdaki bentler uyarınca suçlu hakkında tayin olunacak ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. Para cezası hükmolunacak hallerde bu ceza suçun nevine göre yedibinbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası olmak üzere tayin olunur.

Manevi Unsur

 Tck 214’te düzenlenen suça tahrik suçu, ancak kastla işlenebilen. Yani bilerek ve isteyerek işlenebilen bir suçtur.

Anılan bu suçun taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır.

Yaptırım

Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Tck 214’te düzenlenen her iki suçunda takibi re’sen olup, şikayete bağlı değildir.

Birinci fıkradaki suç için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi iken, ikinci fıkradaki suçun ceza üst sınırından dolayı Ağır Ceza Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise tahrikin yapıldığı yer mahkemesidir.

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu