Kategoriler
Ceza Avukatı Genel

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu TCK 265

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu TCK 265

Madde 265 – (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. (4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Korunan Hukuki Yarar

Bu suç tanımı ile korunması hedeflenen hukuksal yararlarından en önemlisi, kamu idaresi organlarının faaliyetlerini etkin, hızlı ve zararsız bir şekilde yerine getirebilmesidir.
Ayrıca suç tanımının açık ifadesi, kamu görevlilerinin kişi özgürlükleri ve beden bütünlükleri ile sıhhat ve esenliklerinin de korunmasının amaçlandığını göstermektedir.

Fail
Görevi yaptırmamak için direnme suçunun faili herkes olabilecektir.Failin kamu görevlisinin yaptığı işlemin muhatabı olması zorunlu değildir.

Mağdur
Suçun mağdurunun kamu görevlisi olması gerekir.
Kamu görevlisi, TCK’nın 6/1-c maddesinde “ kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla mağdurun kamu görevlisi olup olmadığının takdiri, somut olayın özellikleri de dikkate alınarak, genel esaslara göre yapılmalı, klasik anlamda bir “devlet memuru” olması aranmamalıdır. Bu kanaatimizce önemli bir husustur.

Fiil
TCK’nın 265/1. maddesinde suçu oluşturan fiil, “Kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla suçu oluşturan bir hareketten söz edebilmek için failin mağdura yönelik cebir ve/veya tehdit eyleminin bulunması gerekir.
Suçun oluşumu için bunlardan birinin varlığı yeterlidir.Hakaret eylemi ile bu suç işlenemez.Yine sadece eşya üzerinde cebir uygulanarak da bu suç işlenemez. Eğer cebir ve/veya tehdit yanında hakaret veya mala zarar verme de söz konusu ise faili bu suçlardan ayrıca cezalandırmak gerekecektir. Görevi yaptırmamak için direnme suçu,Cebir ve/veya tehdit hareketinin varlığı durumunda, bu hareketlerin dış dünyada meydana getirdiği değişiklik dışında ayrıca bir neticenin oluşması ve bu itibarla nedensellik bağının araştırılmasına gerek yoktur. Cebir tabirinden fiziki kuvvet uygulama anlaşılmaktadır.Nitekim Yargıtay, sair tehdit (m. 106/1’in 2. cümlesi) olarak nitelendirilen “Seni sürdürürüm.”, “Sana göstereceğim.” gibi ifadelerin suçu oluşturacağını kabul etmiştir. Yargıtay’ın seni sürdürürüm ifadesine ilişkin içtihadının değiştiği söylenebilir. Yakın tarihli bazı Yargıtay kararlarında, failin kamu görevlilerine “Sizi sürdürürüm.” şeklinde sözler sarf etmesinin görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmayacağı, çünkü failin memurların görev yerlerini değiştirme yetkisinin bulunmadığı, ifade edilmiştir. Bununla birlikte failin tehdit sözünün şartla tehdit şeklinde olması yani “Eğer bu görevi yaparsan gelecekte seni ciddi bir zarara uğratacağım.” anlamını taşıması durumunda, görevi yaptırmamak için direnme suçu oluşacaktır.

Ağırlatıcı Sebepler

-Yargı Görevini Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi-Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi-Silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi şeklinde sıralanabilecektir.

Manevi unsur

Görevi yaptırmamak için direnme suçu kasten işlenebilen bir suçtur.
Suçun oluşumu için failin suçun tanımındaki unsurları bilerek eylemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Dolayısı ile fail, mağdurun kamu görevlisi olduğunun, bir kamu görevini yürüttüğünün, ayrıca kullandığı cebir veya tehditin farkında ve bilincinde olmalıdır. Suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Yaptırım

Suçun temel hali için altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
Suçun yargı görevini yapan kişiye karşı işlenmesi durumunda temel ceza doğrudan TCK m. 265/2’ye göre belirlenmelidir.. Bu durumda ceza iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır.

Kovuşturma ve Soruşturma

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, resen soruşturulur.  Temel kural olarak soruşturulması bir izne tabi değildir. Fakat fail bir kamu görevlisiyse ve fiili göreviyle bağlantılı olarak gerçekleştirmişse 4483 sayılı yasa gereği ön inceleme yaptırılması ve soruşturma izni alınması gündeme gelebilecektir. Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu